Dokumentasjon for Trysil Interiørtre – Finérte Plater


Definisjoner:

FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold)
FDV er en samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader (FDV-kostnader) gjennom bygningens totale levetid, fra overtagelse etter nybygging/rehabilitering til riving/sanering.

HMF-dokumentasjon (helse-, miljø- og sikkerhetsfaktablad)
HMF benyttes på varer som ikke faller inn under lovverket for sikkerhetsdatablad.

Ytelseserklæringer
Ytelseserklæringer gir opplysninger om byggevaren og produsent av byggevaren.
Der det finnes en harmonisert produktstandard skal produsent utarbeide en ytelseserklæring. Ytelseserklæringen er grunnlaget for obligatorisk CE-merking.

Breeam-Nor
Trysil Interiørtre sine treprodukter tilfredsstiller minimumskravene til miljøgifter i Breeam-Nor sin A 20 sjekkliste. I Breeam er det krav om at trevirke skal komme fra en lovlig kilde, og skal ikke stå på CITES-liste. CITES (konvensjon om internasjonal handel med truede og sårbare arter) liste I og liste II inneholder tresorter som er fullstendig vernet.

KRYSSFINÉR FDV Produkt
datablad
Produktinfo Sikkerhets
datablad
FSC PEFC M1 Sertifikat Ytelseserklæring
Kryssfinér Bjørk
Kryssfinér Furu
Kryssfinér Gran
Kryssfinér Poppel
Lakk/brannlakk

Maling/beis

Sertifikater
Ferdig produkt